سوره بقره (از آیه ۱۸۲ تا آخر)، سوره آل عمران و سوره نساء (تا آیه ۱۶)