سوره أنعام (از آیه ۱۰۲ تا آخر)، سوره أعراف، سوره أنفال