سوره نساء (از آیه ۱۷ تا آخر)، سوره مائده و سوره أنعام (تا آیه ۱۰۳)