جلسهتاریخصوت
جلسه ۱۱۳۹۶/۰۷/۱۶
جلسه ۲۱۳۹۶/۰۷/۱۷
جلسه ۳۱۳۹۶/۰۷/۱۸
جلسه ۴۱۳۹۶/۰۷/۱۹
جلسه ۵۱۳۹۶/۰۷/۲۲
جلسه ۶۱۳۹۶/۰۷/۲۳
جلسه ۷۱۳۹۶/۰۷/۲۵
جلسه ۸۱۳۹۶/۰۷/۲۶
جلسه ۹۱۳۹۶/۰۷/۲۹
جلسه ۱۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰
جلسه ۱۱۱۳۹۶/۰۸/۰۱
جلسه ۱۲۱۳۹۶/۰۸/۰۲
جلسه ۱۳۱۳۹۶/۰۸/۰۶
جلسه ۱۴۱۳۹۶/۰۸/۰۷
جلسه ۱۵۱۳۹۶/۰۸/۰۸
جلسه ۱۶۱۳۹۶/۰۸/۰۹
جلسه ۱۷۱۳۹۶/۰۹/۰۵
جلسه ۱۸۱۳۹۶/۰۹/۰۷
جلسه ۱۹۱۳۹۶/۰۹/۰۸
جلسه ۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
جلسه ۲۱۱۳۹۶/۰۹/۱۲
جلسه ۲۲۱۳۹۶/۰۹/۱۳
جلسه ۲۳۱۳۹۶/۰۹/۱۸
جلسه ۲۴۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جلسه ۲۵۱۳۹۶/۰۹/۲۰
جلسه ۲۶۱۳۹۶/۰۹/۲۱
جلسه ۲۷۱۳۹۶/۰۹/۲۲
جلسه ۲۸۱۳۹۶/۰۹/۲۵
جلسه ۲۹۱۳۹۶/۰۹/۲۶
جلسه ۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷
جلسه ۳۱۱۳۹۶/۰۹/۲۸
جلسه ۳۲۱۳۹۶/۰۹/۲۹
جلسه ۳۳۱۳۹۶/۱۰/۰۲
جلسه ۳۴۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جلسه ۳۵۱۳۹۶/۱۰/۰۴
جلسه ۳۶۱۳۹۶/۱۰/۰۵
جلسه ۳۷۱۳۹۶/۱۰/۰۹
جلسه ۳۸۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه ۳۹۱۳۹۶/۱۰/۱۱
جلسه ۴۰۱۳۹۶/۱۰/۱۲
جلسه ۴۱۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جلسه ۴۲۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جلسه ۴۳۱۳۹۶/۱۰/۱۸
جلسه ۴۴۱۳۹۶/۱۰/۱۹
جلسه ۴۵۱۳۹۶/۱۰/۲۳
جلسه ۴۶۱۳۹۶/۱۰/۲۴
جلسه ۴۷۱۳۹۶/۱۰/۲۶
جلسه ۴۸۱۳۹۶/۱۰/۲۷
جلسه ۴۹۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جلسه ۵۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
جلسه ۵۱۱۳۹۶/۱۱/۰۲
جلسه ۵۲۱۳۹۶/۱۱/۰۳
جلسه ۵۳۱۳۹۶/۱۱/۰۴
جلسه ۵۴۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جلسه ۵۵۱۳۹۶/۱۱/۰۸
جلسه ۵۶۱۳۹۶/۱۱/۱۴
جلسه ۵۷۱۳۹۶/۱۱/۱۵
جلسه ۵۸۱۳۹۶/۱۱/۱۶
جلسه ۵۹۱۳۹۶/۱۱/۲۳
جلسه ۶۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴
جلسه ۶۱۱۳۹۶/۱۱/۲۸
جلسه ۶۲۱۳۹۶/۱۱/۲۹
جلسه ۶۳۱۳۹۶/۱۲/۰۵
جلسه ۶۴۱۳۹۶/۱۲/۰۶
جلسه ۶۵۱۳۹۶/۱۲/۰۷
جلسه ۶۶۱۳۹۶/۱۲/۰۸
جلسه ۶۷۱۳۹۶/۱۲/۱۲
جلسه ۶۸۱۳۹۶/۱۲/۱۳
جلسه ۶۹۱۳۹۶/۱۲/۱۴
جلسه ۷۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵
جلسه ۷۱۱۳۹۶/۱۲/۱۹
جلسه ۷۲۱۳۹۶/۱۲/۲۰
جلسه ۷۳۱۳۹۶/۱۲/۲۱
جلسه ۷۴۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه ۷۵۱۳۹۷/۰۱/۱۴
جلسه ۷۶۱۳۹۷/۰۱/۱۵
جلسه ۷۷۱۳۹۷/۰۱/۱۸
جلسه ۷۸۱۳۹۷/۰۱/۱۹
جلسه ۷۹۱۳۹۷/۰۱/۲۰
جلسه ۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۱
جلسه ۸۱۱۳۹۷/۰۱/۲۶
جلسه ۸۲۱۳۹۷/۰۱/۲۷
جلسه ۸۳۱۳۹۷/۰۱/۲۸
جلسه ۸۴۱۳۹۷/۰۲/۰۱
جلسه ۸۵۱۳۹۷/۰۲/۰۲
جلسه ۸۶۱۳۹۷/۰۲/۰۳
جلسه ۸۷۱۳۹۷/۰۲/۰۴
جلسه ۸۸۱۳۹۷/۰۲/۰۵
جلسه ۸۹۱۳۹۷/۰۲/۰۸
جلسه ۹۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹
جلسه ۹۱۱۳۹۷/۰۲/۱۵
جلسه ۹۲۱۳۹۷/۰۲/۱۶
جلسه ۹۳۱۳۹۷/۰۲/۱۷