جلسهتاریخصوت
جلسه ۱۱۳۹۶/۰۷/۱۷
جلسه ۲۱۳۹۶/۰۷/۲۲
جلسه ۳۱۳۹۶/۰۷/۲۵
جلسه ۴۱۳۹۶/۰۸/۰۱
جلسه ۵۱۳۹۶/۰۸/۰۲
جلسه ۶۱۳۹۶/۰۸/۰۶
جلسه ۷۱۳۹۶/۰۸/۰۸
جلسه ۸۱۳۹۶/۰۸/۰۹
جلسه ۹۱۳۹۶/۰۹/۰۴
جلسه ۱۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶
جلسه ۱۱۱۳۹۶/۰۹/۰۷
جلسه ۱۲۱۳۹۶/۰۹/۱۱
جلسه ۱۳۱۳۹۶/۰۹/۱۸
جلسه ۱۴۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جلسه ۱۵۱۳۹۶/۰۹/۲۰
جلسه ۱۶۱۳۹۶/۰۹/۲۱
جلسه ۱۷۱۳۹۶/۰۹/۲۵
جلسه ۱۸۱۳۹۶/۰۹/۲۷
جلسه ۱۹۱۳۹۶/۱۰/۰۲
جلسه ۲۰۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جلسه ۲۱۱۳۹۶/۱۰/۰۵
جلسه ۲۲۱۳۹۶/۱۰/۰۹
جلسه ۲۳۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه ۲۴۱۳۹۶/۱۰/۱۱
جلسه ۲۵۱۳۹۶/۱۰/۱۲
جلسه ۲۶۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جلسه ۲۷۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جلسه ۲۸۱۳۹۶/۱۰/۱۸
جلسه ۲۹۱۳۹۶/۱۰/۱۹
جلسه ۳۰۱۳۹۶/۱۰/۲۳
جلسه ۳۱۱۳۹۶/۱۰/۲۴
جلسه ۳۲۱۳۹۶/۱۰/۲۵
جلسه ۳۳۱۳۹۶/۱۰/۲۶
جلسه ۳۴۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جلسه ۳۵۱۳۹۶/۱۱/۰۱
جلسه ۳۶۱۳۹۶/۱۱/۰۲
جلسه ۳۷۱۳۹۶/۱۱/۰۳
جلسه ۳۸۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جلسه ۳۹۱۳۹۶/۱۱/۰۸
جلسه ۴۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴
جلسه ۴۱۱۳۹۶/۱۱/۱۵
جلسه ۴۲۱۳۹۶/۱۱/۱۶
جلسه ۴۳۱۳۹۶/۱۱/۱۷
جلسه ۴۴۱۳۹۶/۱۱/۲۳
جلسه ۴۵۱۳۹۶/۱۱/۲۴
جلسه ۴۶۱۳۹۶/۱۲/۰۵
جلسه ۴۷۱۳۹۶/۱۲/۰۶
جلسه ۴۸۱۳۹۶/۱۲/۰۷
جلسه ۴۹۱۳۹۶/۱۲/۱۲
جلسه ۵۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳
جلسه ۵۱۱۳۹۶/۱۲/۱۴
جلسه ۵۲۱۳۹۶/۱۲/۱۵
جلسه ۵۳۱۳۹۶/۱۲/۱۹
جلسه ۵۴۱۳۹۶/۱۲/۲۰
جلسه ۵۵۱۳۹۶/۱۲/۲۱
جلسه ۵۶۱۳۹۷/۰۱/۱۸
جلسه ۵۷۱۳۹۷/۰۱/۱۹
جلسه ۵۸۱۳۹۷/۰۱/۲۰
جلسه ۵۹۱۳۹۷/۰۱/۲۱
جلسه ۶۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
جلسه ۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۷
جلسه ۶۲۱۳۹۷/۰۱/۲۸
جلسه ۶۳۱۳۹۷/۰۲/۰۱
جلسه ۶۴۱۳۹۷/۰۲/۰۲
جلسه ۶۵۱۳۹۷/۰۲/۰۳
جلسه ۶۶۱۳۹۷/۰۲/۰۸
جلسه ۶۷۱۳۹۷/۰۲/۰۹
جلسه ۶۸۱۳۹۷/۰۲/۱۰
جلسه ۶۹۱۳۹۷/۰۲/۱۵
جلسه ۷۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶