جلسهتاریخصوت
جلسه ۱ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۱۴
جلسه ۲ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۱۵
جلسه ۳ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۱۶
جلسه ۴ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۱۷
جلسه ۵ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۲۰
جلسه ۶ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۲۱
جلسه ۷ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۲۳
جلسه ۸ (خیار غبن)۱۳۹۵/۰۶/۲۴
جلسه ۹ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۶/۲۷
جلسه ۱۰ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۶/۲۸
جلسه ۱۱ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۶/۲۹
جلسه ۱۲ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۶/۳۱
جلسه ۱۳ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۰۳
جلسه ۱۴ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۰۴
جلسه ۱۵ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۰۵
جلسه ۱۶ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۰۶
جلسه ۱۷ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۲۶
جلسه ۱۸ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۲۷
جلسه ۱۹ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۷/۲۸
جلسه ۲۰ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۱
جلسه ۲۱ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۲
جلسه ۲۲ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۳
جلسه ۲۳ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۴
جلسه ۲۴ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۵
جلسه ۲۵ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۰۹
جلسه ۲۶ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۰
جلسه ۲۷ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۱
جلسه ۲۸ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۲
جلسه ۲۹ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۵
جلسه ۳۰ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۶
جلسه ۳۱ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۸
جلسه ۳۲ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۱۹
جلسه ۳۳ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۲۲
جلسه ۳۴ (خیار تأخیر)۱۳۹۵/۰۸/۲۳
جلسه ۳۵ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۱۳
جلسه ۳۶ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۱۴
جلسه ۳۷ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۱۵
جلسه ۳۸ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۱۶
جلسه ۳۹ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۱۷
جلسه ۴۰ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۰
جلسه ۴۱ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۱
جلسه ۴۲ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۲
جلسه ۴۳ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۳
جلسه ۴۴ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۴
جلسه ۴۵ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۸
جلسه ۴۶ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۲۹
جلسه ۴۷ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۰۹/۳۰
جلسه ۴۸ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۱
جلسه ۴۹ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۴
جلسه ۵۰ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۵
جلسه ۵۱ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۶
جلسه ۵۲ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۷
جلسه ۵۳ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۰۸
جلسه ۵۴ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۱
جلسه ۵۵ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۲
جلسه ۵۶ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۳
جلسه ۵۷ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۴
جلسه ۵۸ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۵
جلسه ۵۹ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۸
جلسه ۶۰ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۱۹
جلسه ۶۱ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۲۰
جلسه ۶۲ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۲۲
جلسه ۶۳ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۲۵
جلسه ۶۴ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۲۶
جلسه ۶۵ (خیار رؤیت)۱۳۹۵/۱۰/۲۷
جلسه ۶۶ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۰/۲۸
جلسه ۶۷ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۰/۲۹
جلسه ۶۸ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۲
جلسه ۶۹ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۳
جلسه ۷۰ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۴
جلسه ۷۱ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۵
جلسه ۷۲ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۶
جلسه ۷۳ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۰۹
جلسه ۷۴ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۰
جلسه ۷۵ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۱
جلسه ۷۶ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۲
جلسه ۷۷ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۳
جلسه ۷۸ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۶
جلسه ۷۹ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۷
جلسه ۸۰ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۸
جلسه ۸۱ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۱۹
جلسه ۸۲ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۲۰
جلسه ۸۳ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۲۶
جلسه ۸۴ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۲۷
جلسه ۸۵ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۱/۳۰
جلسه ۸۶ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۱
جلسه ۸۷ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۲
جلسه ۸۸ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۳
جلسه ۸۹ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۷
جلسه ۹۰ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۸
جلسه ۹۱ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۰۹
جلسه ۹۲ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۱۵
جلسه ۹۳ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۱۶
جلسه ۹۴ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۱۷
جلسه ۹۵ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۱۸
جلسه ۹۶ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۲۱
جلسه ۹۷ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۲۲
جلسه ۹۸ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۲۳
جلسه ۹۹ (خیار عیب)۱۳۹۵/۱۲/۲۴
جلسه ۱۰۰ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۱۴
جلسه ۱۰۱ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۱۵
جلسه ۱۰۲ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۱۶
جلسه ۱۰۳ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۱۹
جلسه ۱۰۴ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۰
جلسه ۱۰۵ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۱
جلسه ۱۰۶ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۶
جلسه ۱۰۷ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۷
جلسه ۱۰۸ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۸
جلسه ۱۰۹ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۲۹
جلسه ۱۱۰ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۱/۳۰
جلسه ۱۱۱ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۰۲
جلسه ۱۱۲ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۰۴
جلسه ۱۱۳ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۰۹
جلسه ۱۱۴ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۰
جلسه ۱۱۵ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۱
جلسه ۱۱۶ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۲
جلسه ۱۱۷ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۳
جلسه ۱۱۸ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۶
جلسه ۱۱۹ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۷
جلسه ۱۲۰ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۸
جلسه ۱۲۱ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۱۹
جلسه ۱۲۲ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۰
جلسه ۱۲۳ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۳
جلسه ۱۲۴ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۴
جلسه ۱۲۵ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۵
جلسه ۱۲۶ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۶
جلسه ۱۲۷ (خیار عیب)۱۳۹۶/۰۲/۲۷