جلسهتاریخصوت
جلسه ۱۱۳۹۶/۰۷/۱۵
جلسه ۲۱۳۹۶/۰۷/۱۶
جلسه ۳۱۳۹۶/۰۷/۱۷
جلسه ۴۱۳۹۶/۰۷/۱۸
جلسه ۵۱۳۹۶/۰۷/۱۹
جلسه ۶۱۳۹۶/۰۷/۲۲
جلسه ۷۱۳۹۶/۰۷/۲۳
جلسه ۸۱۳۹۶/۰۷/۲۵
جلسه ۹۱۳۹۶/۰۷/۲۶
جلسه ۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹
جلسه ۱۱۱۳۹۶/۰۷/۳۰
جلسه ۱۲۱۳۹۶/۰۸/۰۱
جلسه ۱۳۱۳۹۶/۰۸/۰۲
جلسه ۱۴۱۳۹۶/۰۸/۰۳
جلسه ۱۵۱۳۹۶/۰۸/۰۶
جلسه ۱۶۱۳۹۶/۰۸/۰۷
جلسه ۱۷۱۳۹۶/۰۸/۰۸
جلسه ۱۸۱۳۹۶/۰۸/۰۹
جلسه ۱۹۱۳۹۶/۰۸/۱۰
جلسه ۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴
جلسه ۲۱۱۳۹۶/۰۹/۰۵
جلسه ۲۲۱۳۹۶/۰۹/۰۷
جلسه ۲۳۱۳۹۶/۰۹/۰۸
جلسه ۲۴۱۳۹۶/۰۹/۱۱
جلسه ۲۵۱۳۹۶/۰۹/۱۲
جلسه ۲۶۱۳۹۶/۰۹/۱۳
جلسه ۲۷۱۳۹۶/۰۹/۱۸
جلسه ۲۸۱۳۹۶/۰۹/۱۹
جلسه ۲۹۱۳۹۶/۰۹/۲۰
جلسه ۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱
جلسه ۳۱۱۳۹۶/۰۹/۲۲
جلسه ۳۲۱۳۹۶/۰۹/۲۵
جلسه ۳۳۱۳۹۶/۰۹/۲۶
جلسه ۳۴۱۳۹۶/۰۹/۲۷
جلسه ۳۵۱۳۹۶/۰۹/۲۸
جلسه ۳۶۱۳۹۶/۰۹/۲۹
جلسه ۳۷۱۳۹۶/۱۰/۰۲
جلسه ۳۸۱۳۹۶/۱۰/۰۳
جلسه ۳۹۱۳۹۶/۱۰/۰۴
جلسه ۴۰۱۳۹۶/۱۰/۰۵
جلسه ۴۱۱۳۹۶/۱۰/۰۶
جلسه ۴۲۱۳۹۶/۱۰/۰۹
جلسه ۴۳۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه ۴۴۱۳۹۶/۱۰/۱۱
جلسه ۴۵۱۳۹۶/۱۰/۱۲
جلسه ۴۶۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جلسه ۴۷۱۳۹۶/۱۰/۱۶
جلسه ۴۸۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جلسه ۴۹۱۳۹۶/۱۰/۱۸
جلسه ۵۰۱۳۹۶/۱۰/۱۹
جلسه ۵۱۱۳۹۶/۱۰/۲۰
جلسه ۵۲۱۳۹۶/۱۰/۲۳
جلسه ۵۳۱۳۹۶/۱۰/۲۴
جلسه ۵۴۱۳۹۶/۱۰/۲۵
جلسه ۵۵۱۳۹۶/۱۰/۲۶
جلسه ۵۶۱۳۹۶/۱۰/۲۷
جلسه ۵۷۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جلسه ۵۸۱۳۹۶/۱۱/۰۱
جلسه ۵۹۱۳۹۶/۱۱/۰۲
جلسه ۶۰۱۳۹۶/۱۱/۰۳
جلسه ۶۱۱۳۹۶/۱۱/۰۴
جلسه ۶۲۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جلسه ۶۳۱۳۹۶/۱۱/۰۸
جلسه ۶۴۱۳۹۶/۱۱/۰۹
جلسه ۶۵۱۳۹۶/۱۱/۱۴
جلسه ۶۶۱۳۹۶/۱۱/۱۵
جلسه ۶۷۱۳۹۶/۱۱/۱۶
جلسه ۶۸۱۳۹۶/۱۱/۱۷
جلسه ۶۹۱۳۹۶/۱۱/۱۸
جلسه ۷۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳
جلسه ۷۱۱۳۹۶/۱۱/۲۴
جلسه ۷۲۱۳۹۶/۱۱/۲۵
جلسه ۷۳۱۳۹۶/۱۱/۲۸
جلسه ۷۴۱۳۹۶/۱۱/۲۹
جلسه ۷۵۱۳۹۶/۱۲/۰۵
جلسه ۷۶۱۳۹۶/۱۲/۰۶
جلسه ۷۷۱۳۹۶/۱۲/۰۷
جلسه ۷۸۱۳۹۶/۱۲/۰۸
جلسه ۷۹۱۳۹۶/۱۲/۱۲
جلسه ۸۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳
جلسه ۸۱۱۳۹۶/۱۲/۱۴
جلسه ۸۲۱۳۹۶/۱۲/۱۵
جلسه ۸۳۱۳۹۶/۱۲/۱۶
جلسه ۸۴۱۳۹۶/۱۲/۱۹
جلسه ۸۵۱۳۹۶/۱۲/۲۰
جلسه ۸۶۱۳۹۶/۱۲/۲۱
جلسه ۸۷۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه ۸۸۱۳۹۶/۱۲/۲۳
جلسه ۸۹۱۳۹۷/۰۱/۱۴
جلسه ۹۰۱۳۹۷/۰۱/۱۵
جلسه ۹۱۱۳۹۷/۰۱/۱۸
جلسه ۹۲۱۳۹۷/۰۱/۱۹
جلسه ۹۳۱۳۹۷/۰۱/۲۰
جلسه ۹۴۱۳۹۷/۰۱/۲۱
جلسه ۹۵۱۳۹۷/۰۱/۲۲
جلسه ۹۶۱۳۹۷/۰۱/۲۶
جلسه ۹۷۱۳۹۷/۰۱/۲۷
جلسه ۹۸۱۳۹۷/۰۱/۲۸
جلسه ۹۹۱۳۹۷/۰۱/۲۹
جلسه ۱۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
جلسه ۱۰۱۱۳۹۷/۰۲/۰۲
جلسه ۱۰۲۱۳۹۷/۰۲/۰۳
جلسه ۱۰۳۱۳۹۷/۰۲/۰۴
جلسه ۱۰۴۱۳۹۷/۰۲/۰۵
جلسه ۱۰۵۱۳۹۷/۰۲/۰۸
جلسه ۱۰۶۱۳۹۷/۰۲/۰۹
جلسه ۱۰۷۱۳۹۷/۰۲/۱۰
جلسه ۱۰۸۱۳۹۷/۰۲/۱۱
جلسه ۱۰۹۱۳۹۷/۰۲/۱۵
جلسه ۱۱۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶
جلسه ۱۱۱۱۳۹۷/۰۲/۱۷
جلسه ۱۱۲۱۳۹۷/۰۲/۱۸