جلسهتاریخصوت
جلسه ۱۱۳۹۷/۰۷/۰۲
جلسه ۲۱۳۹۷/۰۷/۰۳
جلسه ۳۱۳۹۷/۰۷/۰۷
جلسه ۴۱۳۹۷/۰۷/۰۸
جلسه ۵۱۳۹۷/۰۷/۰۹
جلسه ۶۱۳۹۷/۰۷/۱۰
جلسه ۷۱۳۹۷/۰۷/۱۴
جلسه ۸۱۳۹۷/۰۷/۱۵
جلسه ۹۱۳۹۷/۰۷/۱۶
جلسه ۱۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷
جلسه ۱۱۱۳۹۷/۰۷/۲۱
جلسه ۱۲۱۳۹۷/۰۷/۲۲
جلسه ۱۳۱۳۹۷/۰۷/۲۳
جلسه ۱۴۱۳۹۷/۰۷/۲۴
جلسه ۱۵۱۳۹۷/۰۷/۲۸
جلسه ۱۶۱۳۹۷/۰۷/۲۹
جلسه ۱۷۱۳۹۷/۰۷/۳۰
جلسه ۱۸۱۳۹۷/۰۸/۰۱
جلسه ۱۹۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جلسه ۲۰۱۳۹۷/۰۸/۲۶
جلسه ۲۱۱۳۹۷/۰۸/۲۷
جلسه ۲۲۱۳۹۷/۰۸/۲۸
جلسه ۲۳۱۳۹۷/۰۸/۲۹
جلسه ۲۴۱۳۹۷/۰۹/۰۳
جلسه ۲۵۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جلسه ۲۶۱۳۹۷/۰۹/۰۶
جلسه ۲۷۱۳۹۷/۰۹/۱۰
جلسه ۲۸۱۳۹۷/۰۹/۱۱
جلسه ۲۹۱۳۹۷/۰۹/۱۲
جلسه ۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳
جلسه ۳۱۱۳۹۷/۰۹/۱۷
جلسه ۳۲۱۳۹۷/۰۹/۱۸
جلسه ۳۳۱۳۹۷/۰۹/۱۹
جلسه ۳۴۱۳۹۷/۰۹/۲۰
جلسه ۳۵۱۳۹۷/۰۹/۲۴
جلسه ۳۶۱۳۹۷/۰۹/۲۵
جلسه ۳۷۱۳۹۷/۰۹/۲۶
جلسه ۳۸۱۳۹۷/۰۹/۲۷
جلسه ۳۹۱۳۹۷/۱۰/۰۱
جلسه ۴۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲
جلسه ۴۱۱۳۹۷/۱۰/۰۳
جلسه ۴۲۱۳۹۷/۱۰/۰۴
جلسه ۴۳۱۳۹۷/۱۰/۰۸
جلسه ۴۴۱۳۹۷/۱۰/۰۹
جلسه ۴۵۱۳۹۷/۱۰/۱۰
جلسه ۴۶۱۳۹۷/۱۰/۱۵
جلسه ۴۷۱۳۹۷/۱۰/۱۶
جلسه ۴۸۱۳۹۷/۱۰/۱۷
جلسه ۴۹۱۳۹۷/۱۰/۱۸
جلسه ۵۰۱۳۹۷/۱۰/۲۲
جلسه ۵۱۱۳۹۷/۱۰/۲۳
جلسه ۵۲۱۳۹۷/۱۰/۲۴
جلسه ۵۳۱۳۹۷/۱۰/۲۵
جلسه ۵۴۱۳۹۷/۱۱/۰۲
جلسه ۵۵۱۳۹۷/۱۱/۰۶
جلسه ۵۶۱۳۹۷/۱۱/۰۷
جلسه ۵۷۱۳۹۷/۱۱/۰۸
جلسه ۵۸۱۳۹۷/۱۱/۰۹
جلسه ۵۹۱۳۹۷/۱۱/۱۳
جلسه ۶۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴
جلسه ۶۱۱۳۹۷/۱۱/۱۵
جلسه ۶۲۱۳۹۷/۱۱/۱۶
جلسه ۶۳۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جلسه ۶۴۱۳۹۷/۱۱/۲۷
جلسه ۶۵۱۳۹۷/۱۱/۲۸
جلسه ۶۶۱۳۹۷/۱۱/۲۹
جلسه ۶۷۱۳۹۷/۱۲/۰۵
جلسه ۶۸۱۳۹۷/۱۲/۰۶
جلسه ۶۹۱۳۹۷/۱۲/۰۷
جلسه ۷۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱
جلسه ۷۱۱۳۹۷/۱۲/۱۲
جلسه ۷۲۱۳۹۷/۱۲/۱۳
جلسه ۷۳۱۳۹۷/۱۲/۱۴
جلسه ۷۴۱۳۹۷/۱۲/۱۸
جلسه ۷۵۱۳۹۷/۱۲/۲۰
جلسه ۷۶۱۳۹۷/۱۲/۲۱
جلسه ۷۷۱۳۹۷/۱۲/۲۵
جلسه ۷۸۱۳۹۷/۱۲/۲۶
جلسه ۷۹۱۳۹۷/۱۲/۲۷
جلسه ۸۰۱۳۹۸/۰۱/۱۷
جلسه ۸۱۱۳۹۸/۰۱/۱۸
جلسه ۸۲۱۳۹۸/۰۱/۱۹
جلسه ۸۳۱۳۹۸/۰۱/۲۴
جلسه ۸۴۱۳۹۸/۰۱/۲۵
جلسه ۸۵۱۳۹۸/۰۱/۲۶
جلسه ۸۶۱۳۹۸/۰۱/۲۷
جلسه ۸۷۱۳۹۸/۰۱/۳۱
جلسه ۸۸۱۳۹۸/۰۲/۰۲
جلسه ۸۹۱۳۹۸/۰۲/۰۳
جلسه ۹۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷
جلسه ۹۱۱۳۹۸/۰۲/۰۸
جلسه ۹۲۱۳۹۸/۰۲/۰۹
جلسه ۹۳۱۳۹۸/۰۲/۱۹