خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

مباحث مطرح شده در این جلسه: ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت فرق اینکه امارات لوازمش حجت است اما اصول عملیه لوازمش حجت نیست، در چیست؟ آخوند می‌گوید امارات حکایت از واقع دارد لذا لوازمش حجت است اما اصول عملیه … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

مباحث مطرح شده در این جلسه: ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت بحث در اصل مثبت بود که آخوند فرمود اصل مثبت حجت نیست. شیخ عبدالکریم حائری همین نظر را دارد با بیانی دیگر و فرموده لا تنقض الیقین بالشک … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، استصحاب اصل مثبت

مباحث مطرح شده در این جلسه: یکی دیگر از تنبیهات استصحاب، اصل مثبت اصل مثبت یعنی چه؟ یعنی گاهی شارع یک چیزی را تعبد به بقاء می‌کند و آن چیز یک لوازمی دارد و این لوازم گاهی لوازم شرعی است … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ در ادیان قبلی و بیان چند مثال از شیخ انصاری

مباحث مطرح شده در این جلسه: استصحاب عدم نسخ در ادیان قبلی و بیان چند مثال از شیخ انصاری بحث در استصحاب احکام ادیان پیشین بود و گفتیم که استصحاب احکام دین یهود و مسیحیت جایز نیست. دلیلش این بود … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، نظر آیت الله خویی درمورد استصحاب عدم نسخ و جواب استاد به ایشان

مباحث مطرح شده در این جلسه: نظر آیت‌ﷲ خویی درمورد استصحاب عدم نسخ و جواب استاد به ایشان آیت‌ﷲ خویی می‌گوید استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود علتش این است که حکم می‌رود روی افراد، و افراد آن زمان الان وجود … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان

مباحث مطرح شده در این جلسه: استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان یکی دیگر از تنبیهات استصحاب، مسأله استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان سابق است. شیخ وآخوند هر دو می‌گویند استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. آیت‌ﷲ خویی … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، بیان سه اشکال به آیت الله خویی و جواب استاد به هر سه اشکال

مباحث مطرح شده در این جلسه: بیان سه اشکال به آیت‌ﷲ خویی و جواب استاد به هر سه اشکال آیت‌ﷲ خویی فرمود استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست چون استصحاب همیشه معارض دارد یعنی دو استصحاب داریم یکی استصحاب مجعول … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، توضیح نظر آیت الله خویی بر اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود

مباحث مطرح شده در این جلسه: توضیح نظر آیت‌ﷲ خویی بر اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود بحث در این بود که آیت‌ﷲ خویی و مرحوم نراقی فرموده‌اند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و فقط … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می شود؟

مباحث مطرح شده در این جلسه: آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می‌شود؟ بحث در استصحاب تعلیقی بود. آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید: استصحاب تعلیقی اگر جاری باشد … ادامه 

خارج اصول پردیسان

تنبیهات استصحاب، فرضا اگر استصحاب تعلیقی صحیح باشد و هیچ اشکالی نداشته باشد آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟

مباحث مطرح شده در این جلسه: فرضا اگر استصحاب تعلیقی صحیح باشد و هیچ اشکالی نداشته باشد آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟ بحث در استصحاب تعلیقی بود. فرض کنید استصحاب تعلیقی صحیح است و هیچ اشکالی … ادامه