استاد احمد عابدی

غرض یا محصّل غرض؟!

مقـدمـه: کلام در باب اصاله الاحتیاط (اصاله الاشتغال) بود. بعباره اخری اگر شک در مکلفٌ به باشد و دوران امر بین المتباینین باشد، اینجا مجرای احتیاط است. اما اگر امر دایر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، مرحوم شیخ انصاری … ادامه