خارج فقه حرم مطهر

موضوع های مطرح شده در جلسه: امنیت چیست؟ امنیت از حقوق مردم است هدف از جهاد= تامین امنیت مردم. آیا امنیت مساله ای فقهی یا اخلاقی یا فطری است؟ ادامه 

خارج فقه حرم مطهر

موضوع های مطرح شده در جلسه: آیا کافر یا مشرک را می توان کشت؟ اهل سنت کافر نیستند. ملاک کفر فقهی با کفر معارفی و اخلاقی ادامه