خارج فقه حرم مطهر
استاد احمد عابدی

نظر شیخ طوسی در عدم انتقال ملکیت

مقـدمـه: کلام در باب این بود که «من لا خیار له»، یا «من علیه الخیار» اعم از بایع و مشتری در زمان خیار طرف مقابل می‌تواند در «منتقل الیه» تصرف کند به نحوی که با حق ذوالخیار در تعارض باشد … ادامه 

خارج فقه حرم مطهر
استاد احمد عابدی

تصرف "من لا خیار له" در مبیع

مقـدمـه: کلام در باب احکام تصرف «من لا خیار له» در مبیع در زمان خیار بود به نحوی که این تصرف منافی حق ذوالخیار باشد. یا این که اگر خیار برای دو طرف باشد بگوییم هر کسی «علیه الخیار» است … ادامه 

خارج فقه حرم مطهر
استاد احمد عابدی

تصرف "من لا خیار له" در مبیع

مقـدمـه: یکی از احکام خیار اینست که آیا کسی که خیار ندارد می‌تواند در زمان خیار تصرف در «ما انتقل الیه» نماید یا خیر؟ البته مراد تصرفی است که با استرداد عین عند الفسخ منافات داشته باشد. تفاوتی هم ندارد … ادامه