جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۷

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۷ سوره حمد: معنای آیه آیه شریفه صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾ ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۷

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۷ سوره حمد: اعراب آیه شریفه صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾ ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۷

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۷ سوره حمد: قرائات مختلف آیه شریفه صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾ ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۶ و ۷

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۶ و ۷ سوره حمد: بررسی کلمه »صراط » در «اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ» آغاز بررسی آیه «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ» ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۵ و ۶

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۵ و ۶ سوره حمد: حصر و اختصاص در آیه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» قرائات مختلف آیه «اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ » ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۴ و ۵

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۴ و ۵ سوره حمد: معنای آیه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» بررسی آیه شریفه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» بررسی لغوی «نَعْبُدُ» (عبادت) ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۴

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۴ سوره حمد: آیه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» معنی و بررسی معنا و نیز ترکیب آیه «مَالِك» درست است یا «مَلِك» بررسی معانی «دین» ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۲

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۲ سوره حمد: آیه «الحمد لله رب العالمین» اعرابِ (بررسی جمله و نقش کلمات) آیه «الحمد لله رب العالمین» ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۱ و ۲

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۱ و ۲ سوره حمد: ادامه بررسی «بسم ﷲ» معنی «الرحمن» و «الرحیم» بررسی قرائة و لغت آیه «الحمد لله رب العالمین» ادامه 

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۱

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۱ سوره حمد: آیه «بسم ﷲ الرحمن الرحیم» بررسی ادبی «بسم ﷲ الرحمن الرحیم» ادامه