خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۳۹۹

اوامر - متعلق امر و نهی - اشکال به دلایل بطلان نماز در مکان غصبی در صورت جواز اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکال به دلایل بطلان نماز در مکان غصبی در صورت جواز اجتماع امر و نهی

❋ ❋ ❋