خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، قسم دوم از اقسام استصحاب کلی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
قسم دوم از اقسام استصحاب کلی

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

اگر کلی در ضمن فردی وجود داشته و آن فرد مردد است بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، آیا اینجا استصحاب کلی جاری می‌شود؟
مثال عرفی: اگر کسی یقین دارد که حیوان در خانه بوده اما نمی‌داند در ضمن فیل بوده یا پشه، اگر فیل بوده یقینا باقی است اما اگر پشه بوده یقینا مرده است اینجا استصحاب فیل یا پشه جاری نیست یعنی استصحاب فرد جاری نیست فقط باید استصحاب کلی کنیم یعنی حیوان باقی است.
حضرت استاد دو اشکال را از قول کفایه مطرح می‌کنند و جواب اشکالات را به این قسم استصحاب از خود کفایه بیان می‌کنند.