خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث قسم دوم از اقسام استصحاب کلی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بحث قسم دوم از اقسام استصحاب کلی

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

استاد از کتاب مصباح الفقاهه آیت‌ﷲ خویی نوع فهم ایشان را از این بحث کفایه آخوند بیان می‌کنند و این بیان آیت‌ﷲ خویی را رد می‌کنند.
اصل اشکال این بود که هر گاه شک دارد که کلی حدث وجود دارد یا نه و علت شک هم این است که نمی‌داند جنب شده یا نه، اصل این است که جنب نشده، پس یقینا دیگر حدثی در کار نیست چون فرض این است که وضو گرفته پس نتیجه این می‌شود که استصحاب کلی قسم دوم باطل است.
آخوند به این اشکال در کفایه سه جواب داده است که استاد می‌فرمایند این جوابها در واقع نوعی پذیرفتن اشکال است.