خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، شبهه به استصحاب کلی قسم دوم به اسم شبهه عباییه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
شبهه به استصحاب کلی قسم دوم به اسم شبهه عباییه

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

اگر می‌دانم این عبا یا سمت راستش نجس شده یا سمت چپش این می‌شود اطراف شبهه محصوره، بعدا یک طرف عبا را آب کشیدم پس می‌دانم این طرف پاک است ولی طرف دیگر را نمی‌دانم پاک است یا نجس، بعد دست با رطوبت ملاقات کرد با هر دو طرف عبا، حال این دست پاک است یا نه؟
حضرت استاد: راه حل شبهه عباییه این است که یک وقت شارع یک چیزی را می‌گوید نجس است یک وقت می‌گوید یجب الاجتناب عنه و این دو با هم فرق می‌کند به عبارت دیگر یک نجس حقیقی داریم و یک نجس حکمی وقتی یک چیزی نجس حقیقی بود ملاقی آن هم نجس است اما یک مرتبه یک چیزی در حکم نجس است ممکن است یک حکمش جاری باشد و یک حکمش جاری نباشد مثلا چیزی که در حکم نجس است نمی‌شود با آن نماز خواند اما یک چیزی که در حکم نجس است ملاقی آن شاید پاک باشد.