خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، تقریر شبهه عباییه به بیان دیگر و جواب امام خمینی(ره) به این شبهه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تقریر شبهه عباییه به بیان دیگر و جواب امام خمینی(ره) به این شبهه

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

بحث در شبهه عباییه بود. و این شبهه در واقع اشکالی است به استصحاب کلی قسم ثانی.
مرحوم صدر فرمود یک طرف عبا نجس شده الان این دو طرف عبا می‌شود اطراف علم اجمالی و یک اصلی هم می‌گوید ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره اجتنابش واجب نیست، حال این عبا نجس شده ولی نمیدانم کدام سمتش و سمت راست را تطهیر کردیم پس سمت راست یقینن پاک است و سمت چپ یحتمل نجس است یا یحتمل پاک است و سمت چپ طرف علم اجمالی است و طرف علم اجمالی حکم نجاست دارد اما ملاقی آن پاک است. اگر دست خیس را به سمت چپ عبا بزنیم دست پاک است و بعد از آن با همان دست خیس به سمت راست عبا دست بزنیم دست نجس است و این خیلی عجیب است چون سمت راست قطعا پاک بود.
در ادامه استاد جواب امام خمینی(ره) را به این شبهه عباییه بیان می‌فرمایند: که امام خمینی در کتاب استصحاب ص ۸۸ فرموده اند: استصحاب کلی آثار فرد را ندارد وقتی یک طرف عبا را آب کشید استصحاب فرد دیگر جاری نیست که بگوید این طرف پاک است و طرف دیگر نجس است.