خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، بیان یک استثنا در استصحاب کلی قسم سوم

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بیان یک استثنا در استصحاب کلی قسم سوم

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست اما یک استثنایی است و آن این است که اگر کلی در ضمن فردی وجود داشته و یقینن آن فرد از بین رفته اما احتمال می‌دهیم که آن فرد کلا از بین رفته و احتمال می‌دهیم که آن فرد تبدیل شده به یک فرد ضعیف‌تر.
شیخ انصاری فرموده در این موارد استصحاب کلی جاری می‌شود.
استاد در جواب شیخ انصاری: اصل این مطلب درست است و استصحاب جاری می‌شود و لکن اینها استصحاب کلی قسم سوم نیست بلکه استصحاب کلی قسم دوم است.
آیت‌ﷲ خویی فرموده: یک قسم چهارم استصحاب کلی هم داریم.
استاد در جواب آیت‌ﷲ خویی فرموده این همان استصحاب کلی قسم سوم است و قسم چهارم نداریم.