خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، ادامه تنبیه پنجم استصحاب، استصحاب در زمان و زمانیات

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه تنبیه پنجم استصحاب، استصحاب در زمان و زمانیات

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

بحث در تنبیه پنجم استصحاب، یعنی استصحاب در زمان و زمانیات بود.
یک اشکالی اینجا مطرح شده به این شرح که استصحاب زمانی، استصحاب کان ناقصه است یا استصحاب کان تامه.
جواب می‌دهیم که اگر استصحاب کان تامه بکنیم فایده‌ای ندارد و می‌شود اصل مثبت. و اگر استصحاب کان ناقصه بکنیم اشکالش این است که حالت سابقه ندارد.
استاد جواب می‌دهند که بحث زمان را باید عرفی مطرح کنیم نه فلسفی ثانیا هر اصل مثبتی هم باطل نیست.