خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، مطلب سومی که در استصحاب زمان است این است که اگر یک امری ثبات دارد اما مقید به زمان شده آیا استصحاب در اینجا جاری هست یا خیر؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:
مطلب سومی که در استصحاب زمان است این است که اگر یک امری ثبات دارد اما مقید به زمان شده آیا استصحاب در اینجا جاری هست یا خیر؟

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

مطلب سومی که در استصحاب زمان است این است که اگر یک امری ثبات و قرار دارد اما مقید به زمان شده آیا استصحاب در اینجا جاری هست یا خیر. مثال عرفی: اگر به کسی گفتند از صبح تا ظهر در مسجد بنشین حالا بعداظهر باید بنشیند یا نه؟
میگوییم اگر زمان ظرف چیزی بود وقتی زمان گذشت استصحاب جاری می شود اما اگر زمان، قید بود استصحاب جاری نمی شود. به عبارت دیگر اگر شارع یک مطلوب می خواهد و آن یک چیز، مقید است به یک قیدی اینجا اگر زمان گذشت دیگر شارع چیزی نمی خواهد و استصحاب هم جاری نمی شود. اما اگر شارع دو مطلوب می خواهد و یکی از دو مطلوب از بین رفت استصحاب جاری می شود.