خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، آیا استصحاب در اموری که ثبات دارند اما مقید به زمان شده اند جاری می شود یا خیر؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:
آیا استصحاب در اموری که ثبات دارند اما مقید به زمان شده اند جاری می شود یا خیر؟

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

یک مرتبه شبههٔ موضوعیه است یک مرتبه هم شبهه حکمیه است آخوند و شیخ هر دو می‌گویند اگر زمان ظرف باشد همیشه استصحاب جاری می‌شود اگر زمان قید باشد استصحاب جاری نمی‌شود و همه این را قبول دارندولی آیت‌ﷲ نائینی فرموده اینجا استصحاب جاری نمی‌شود چون استصحاب در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نیست.

جواب آیت‌ﷲ نائینی: اولا شیخ انصاری خودش این حرف‌ها را درست کرده و خودش فرموده اینجا استصحاب جاری می‌شود. آیت‌ﷲ خویی که شاگرد آیت‌ﷲ نایینی است فرموده است استصحاب در اینجا جاری نیست، البته نه به خاطر حرف‌های آیت‌ﷲ نایینی بلکه به خاطر این است که اینجا نمی‌شود استصحاب بقا شب کرد یا استصحاب بقا صبح شدن کرد.