خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، بیان سه اشکال به استصحاب تعلیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بیان سه اشکال به استصحاب تعلیقی

❋ ❋ ❋

استصحاب تعلیقی سه اشکال دارد: اشکال اول: حالت سابقه وجود ندارد. جواب می‌دهیم قضایای شرطیه وجودشان وجود خاص است. اشکال دوم: استصحاب تعلیقی معارض دارد. شیخ انصاری در رسائل این اشکال را اینطور جواب داده که این دو تا متعارضین یکی سببی است و یکی مسببی و سبب بر مسبب مقدم است.
آخوند در کفایه این اشکال سوم را اینطور جواب داده که اصلا تعارضی نیست چون انگور قبل از جوش آمدن حلال بود این یک حکم و بعد از جوش آمدن حرام می‌شود این هم حکم دوم.
حضرت استاد می‌فرماید حرف شیخ و آخوند قابل قبول نیست.