خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، اشکال و جوابی دیگر به استصحاب تعلیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکال و جوابی دیگر به استصحاب تعلیقی

❋ ❋ ❋

اشکالی دیگر به استصحاب تعلیقی اشکال وحدت یا تعدد موضوع است. یعنی انگور و کشمش دو تا موضوع است و حکمی که روی انگور است نمی‌شود روی کشمش جاری کرد، در واقع سرایت دادن حکم انگور به کشمش همان قیاس ابوحنیفه است که باطل است و لذا استصحاب هم باطل است.
استاد می‌فرمایند: در کنار جواب‌هایی که به این اشکال داده شده بهترین جواب این است که بگوییم اگر کسی ادعا کند و بگوید عرف، انگور بودن و کشمش بودن را دو تا حالت یک شی می‌داند در اینصورت استصحاب جاری می‌شود.