خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، فرضا اگر استصحاب تعلیقی صحیح باشد و هیچ اشکالی نداشته باشد آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:
فرضا اگر استصحاب تعلیقی صحیح باشد و هیچ اشکالی نداشته باشد آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟

❋ ❋ ❋

بحث در استصحاب تعلیقی بود.
فرض کنید استصحاب تعلیقی صحیح است و هیچ اشکالی ندارد، آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟
معمولا کسانی که می‌گویند استصحاب تعلیقی حجت است می‌گویند فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست و در هر دو حجت است و آنهایی که می‌گویند استصحاب تعلیقی حجت نیست اینها هم می‌گویند که هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه حجت نیست.
ولی آیت‌ﷲ خویی به تبع از استادش آیت‌ﷲ نایینی فرموده استصحاب تعلیقی در موضوعات جاری نیست و فقط در احکام جاری می‌شود. دلیلش این است که قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعات یکی نیست.