خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می شود؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:
آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می‌شود؟

❋ ❋ ❋

بحث در استصحاب تعلیقی بود. آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید: استصحاب تعلیقی اگر جاری باشد فقط در شبهه حکمیه جاری می‌شود. و استصحاب در شبهات موضوعیه همیشه معارض دارد.
به آیت‌ﷲ خویی جواب می‌دهیم که استصحاب تعلیقی اینجا صحیح است و معارض هم ندارد چون ما دو استصحاب داریم یکی تنجیزی و یکی هم تعلیقی.
مطلب بعدی این است که آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می‌شود؟
قول اول: استصحاب در هر دو جاری می‌شود.
قول دوم: استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجت است.
قول سوم: استصحاب مطلقا حجت نیست.
قول چهارم: استصحاب فقط در شبهات حکمیه حجت است.
قول پنجم: اگر زمان، ظرف است استصحاب جاری می‌شود اما اگر زمان، قید است استصحاب جاری نمی‌شود.

محل برگزاری