خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، بیان سه اشکال به آیت الله خویی و جواب استاد به هر سه اشکال

مباحث مطرح شده در این جلسه:
بیان سه اشکال به آیت‌ﷲ خویی و جواب استاد به هر سه اشکال

❋ ❋ ❋

آیت‌ﷲ خویی فرمود استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست چون استصحاب همیشه معارض دارد یعنی دو استصحاب داریم یکی استصحاب مجعول و یکی هم استصحاب عدم جعل و این دو با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.
یکی از مراجع سه اشکال به این نظر آیت‌ﷲ خویی بیان کرده‌اند که حضرت استاد هر سه اشکال را رد می‌کنند و به هر سه اشکال پاسخ می‌دهند، در نهایت خود استاد اشکالی را به بیان آیت‌ﷲ خویی وارد می‌کنند که حرف آیت‌ﷲ خویی درست نیست چون شرط استصحاب این است که باید قضیه مشکوکه متصل به قضیه متیقنه باشد و اگر بین متیقنه و مشکوکه فاصله افتاد دیگر استصحاب جاری نیست. پس ما اینجا دو استصحاب نداریم بلکه یک استصحاب است و آن هم استصحاب مجعول است و استصحاب عدم جعل نداریم چون در استصحاب عدم جعل متیقن و مشکوک به هم متصل نیستند.