خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان

مباحث مطرح شده در این جلسه:
استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان

❋ ❋ ❋

یکی دیگر از تنبیهات استصحاب، مسأله استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان سابق است.
شیخ وآخوند هر دو می‌گویند استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود.
آیت‌ﷲ خویی معتقد است که استصحاب عدم نسخ جاری نیست و هر دو دلیل شیخ را رد می‌کند.