خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، نظر آیت الله خویی درمورد استصحاب عدم نسخ و جواب استاد به ایشان

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر آیت‌ﷲ خویی درمورد استصحاب عدم نسخ و جواب استاد به ایشان

❋ ❋ ❋

آیت‌ﷲ خویی می‌گوید استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود علتش این است که حکم می‌رود روی افراد، و افراد آن زمان الان وجود ندارند و الان اینجا شک داریم که حکمی درباره ما جعل شده یا نشده که اصل عدمش است.
جواب استاد به آیت‌ﷲ خویی
قضیه سه نوع است:
۱: قضایای ذهنیه می‌باشند مثل مباحث منطق
۲: قضایای خارجیه می‌باشند مثل اینکه این فرش ماشینی است
۳: قضایای حقیقیه می‌باشند مثل احکام شرع یعنی موضوعشان فرضی است و ما کاری نداریم که موضوع در خارج هست یا نیست و آیت‌ﷲ خویی که استصحاب عدم نسخ را جاری نمی‌داند علتش این است که ایشان قضیهٔ حقیقیه را این طور معنی کرده که حکم می‌رود روی افراد ولی افراد مقدره الوجود. در حالی که در قضایای حقیقیه حکم می‌رود روی عنوان نه افراد، عنوان هم یک امر ذهنی است نه خارجی.
مطلب بعدی: آیا احکام دین یهود یا مسیحیت را می‌شود استصحاب کرد یا خیر؟
استاد: دین مسیحیت شریعت و احکام فقهی ندارد که بشود استصحاب کرد دین یهود شریعت و احکام فقهی دارد اما تمام احکام فقهی یهود از کتاب تلمود است که این کتاب مصوبات خاخام‌های یهودی است پس نمی‌شود استصحاب کرد.