خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ در ادیان قبلی و بیان چند مثال از شیخ انصاری

مباحث مطرح شده در این جلسه:
استصحاب عدم نسخ در ادیان قبلی و بیان چند مثال از شیخ انصاری

❋ ❋ ❋

بحث در استصحاب احکام ادیان پیشین بود و گفتیم که استصحاب احکام دین یهود و مسیحیت جایز نیست. دلیلش این بود که دین یهود و مسیحیت برای بنی اسراییل است و ما بنی اسراییلی نیستیم.
شیخ انصاری در رسائل چند مثال ذکر کرده که احکامی را که در ادیان قبلی بوده و قرآن آنها را نقل کرده است.
مثال اول: قرآن در داستان حضرت شعیب و ازدواج حضرت موسی با یکی از دختران حضرت شعیب می فرماید:
۱- حضرت شعیب گفت یکی از دخترانم را به تو می خوام بدهم و معین نکرد کدام دختر را
۲- مهریه هم معلوم نیست چقدر است هشت سال یا ده سال
۳- آیا مهریه باید یک عین خارجی باشد یا می شود که چند سال کار کردن را مهریه قرار داد
۴- مهریه را باید به عروس داد یا پدر عروس

آیا می شود استصحاب بقاء این احکام را کرد یا خیر؟
جواب استاد:
اولا این آیه صیغه نکاح نیست بلکه وعده است که در آینده صیغه می خوانیم. ثانیا الان دارند صحبت می کنند و موقع صیغه دختر را مشخص می کنند.
ثالثا حضرت شعیب گفت مهریه هشت سال باشد و اگر خواستی خودت بیشترش کن. رابعا مهریه می شود هم عین باشد و هم منفعت. خامسا مهریه برای عروس است اما می شود در متن عقد شرط کنند که مهریه به شخص دیگری داده شود.