خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

❋ ❋ ❋

بحث در اصل مثبت بود که آخوند فرمود اصل مثبت حجت نیست. شیخ عبدالکریم حائری همین نظر را دارد با بیانی دیگر و فرموده لا تنقض الیقین بالشک انصراف دارد به آن یقین و شکی که راجع به آثار شرعی باشد و از آثار عقلی و عرفی اعراض دارد.
استاد جواب می‌دهند که همیشه انصراف، منشأ می‌خواهد منشأ انصراف هم یا غلبه در وجود است یا غلبه در استعمال است یا غلبه در اکملیت افراد. اما اکملیت افراد همیشه منشأ انصراف نیست غلبه در وجود همینطور است در غلبه استعمال هم می‌گوییم که به فرض هم چنین باشد در مانحن و فیه کلمه لاتنقض الیقین بالشک غلبه در استعمال ندارد چون ما سه یا چهار روایت بیشتر در این باب نداریم. امام خمینی فرموده: علت اینکه اصل مثبت حجت نیست این است که استصحاب یک مرتبه در احکام است یک مرتبه هم در موضوعات، استصحاب در احکام هیچ قید و شرطی ندارد و حجت است اما استصحاب در موضوعات در صورتی حجت است که اثر شرعی داشته باشد پس اصل مثبت حجت نیست.
استاد: حرف امام خمینی درست است و اشکالی ندارد.