خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت

❋ ❋ ❋

فرق اینکه امارات لوازمش حجت است اما اصول عملیه لوازمش حجت نیست، در چیست؟
آخوند می‌گوید امارات حکایت از واقع دارد لذا لوازمش حجت است اما اصول عملیه فقط برای رفع تحیر است و ناظر بر واقع نیستند.
استاد: این حرفها درست نیست چون حجیت امارات از باب بنای عقلا ست و بنای عقلا هم مورد امضای شارع بوده نه اینکه شارع تعبدا بگوید امارات حجت هستند. امام خمینی(ره): فرق حجیت امارات با اصول عملیه در این است، امارات حجیتشان از باب اطمینان عرفی است یعنی عرف عقلا وقتی کلامی را از یک شخص عادل می‌شنوند اعتماد می‌کنند و حتی این کلام را مثل علم می‌دانند و هر چیزی هم که علم باشد لوازمش هم حجت است اما اصول عملیه علم نیستند لذا لوازمشان هم حجت نیست.