تفسیر مجمع البیان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره حمد، آیه ۴

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۴ سوره حمد:

آیه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

معنی و بررسی معنا و نیز ترکیب آیه

«مَالِك» درست است یا «مَلِك»

بررسی معانی «دین»