تفسیر مجمع البیان

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۱

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۱ سوره حمد:

آیه «بسم ﷲ الرحمن الرحیم»

بررسی ادبی «بسم ﷲ الرحمن الرحیم»

محل برگزاری