خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

توضیح کلام شیخ انصاری(ره)، اشکال امام(ره) و آیت الله خویی به شیخ، جواب استاد و دفاع از شیخ

مباحث مطرح شده در این جلسه:
توضیح کلام شیخ انصاری(ره)
اشکال امام(ره) و آیت‌ﷲ خویی به شیخ
جواب استاد و دفاع از شیخ
نقل عباراتی از شیخ و محقق حلی و بیانمراد واقعی شیخ

❋ ❋ ❋

توضیح کلام شیخ: از کلمه «نقض» و «یقین» استفاده می‌شود که مستصحب قابل استمرار و بقاست.

اشکال امام خمینی و آقای خویی به شیخ: روایات استصحاب منحصر به همان روایات نیست و بعضی روایات استصحاب هست که کلمات نقض و یقین در آنها به کار نرفته است.

جواب استاد در دفاع از شیخ: گرچه در بعضی روایات کلمات نقض و یقین نیست ولی مراد جدی آن روایات همین است.

شیخ این نظر خود را از صاحب شرایع گرفته و با نقل عبارت شیخ و محقق حلی معلوم می‌شود که در توضیح نظر شیخ اشتباه صورت گرفته است.

در ادامه معانی مقتضی ذکر می‌شود:
۱- استعداد بقاء ۲ –مناط و ملاک و ضابطه احکام ۳- مقتضی یعنی سبب و مسبب.

مراد از شک در مقتضی کدام است در جلسه بعد مطرح می‌شود.

محل برگزاری