خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

نظر و تفصیل دوم شیخ انصاری(ره)؛ مراد از «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، احکام عقل عملی است.

مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر و تفصیل دوم شیخ انصاری(ره)
مراد از «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، احکام عقل عملی است.

❋ ❋ ❋

شیخ انصاری بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل قائل شده است. شیخ تفصیل دیگری هم دارد که در استصحاب باید فرق گذاشت بین این که متیقن به دلیل عقلی ثابت شده باشد که در این صورت استصحاب حجت نیست و بین این که متیقن با دلیل نقلی یا شرعی ثابت شده باشد که در این صورت استصحاب حجت است.
مراد شیخ این است که ما در استصحاب یک قضیه متیقنه می‌خواهیم و یک قضیه مشکوک و این را هم می‌دانیم که عقل تا قطعا یک موضوعی برایش روشن نباشد حکم نمی‌دهد. حال چه زمانی عقل میگوید استصحاب جاری می‌شود؟ زمانی که حکم قبلی حکم شرعی باشد نه عقلی و شرع هم همیشه خطابش به عرف است و عرف هم مسامحه می‌کند و می‌گوید این همان قبلی است پس استصحاب جاری می‌شود.