خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تفصیل و نظر آیت الله خویی؛ فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه، انواع شبهه حکمیه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
تفصیل و نظر آیت‌ﷲ خویی
فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه، انواع شبهه حکمیه

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
یکی از تفصیلات در بحث استصحاب این است که آیت‌ﷲ خویی فرموده: استصحاب در شبهه موضوعیه حجت است و استصحاب در شبهه حکمیه حجت نیست. در شبهه موضوعیه بحث نداریم و استصحاب حجت است و بحث را باید ببریم در شبهه حکمیه چون اختلافی است.

دلیل کسانی که می‌گویند استصحاب در شبهه حکمیه حجت نیست: اولا «ال» الیقین در روایت لاتنقض الیقین بالشک، «ال» عهد است. ثانیا در باب مطلق و مقید می‌گفتند که باید مقدمات حکمت جاری شود تا مطلق باشد، و روایات استصحاب اطلاق ندارند و یقین خاص را می‌گویند. ثالثا تمام مثالهایی که در روایات استصحاب آمده شبهه موضوعیه‌اند.

استاد:
اولا در روایات ائمه ارجاع می‌دهند به یک امر ارتکاذی یعنی «ال» در الیقین جنس است. ثانیا غیر از آخوند هیچ کس نگفته که یکی از مقدمات حکمت آن است که قدر متیقن نداشته باشیم.
ثالثا درست است که همه مثالها در روایات شبهه موضوعیه‌اند اما حدیث یک قاعده کلی را در مورد خاص می‌گوید.

محل برگزاری