خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

اقوال در باب حجیت استصحاب؛ نظر شیخ(ره)، مثال عرفی و شرعی، ادله شیخ و نقد آن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اقوال در باب حجیت استصحاب
نظر شیخ(ره)، مثال عرفی و شرعی، ادله شیخ و نقد آن

❋ ❋ ❋

مرحوم شیخ در باب حجیت و عدم حجیت استصحاب یازده قول نقل کرده که بسیاری از آنها قائل ندارد و لذا بحث نمی‌شود.

نظر شیخ: ایشان بین شک در مقتضی و شک در رافع فرق می‌گذارند و استصحاب را در شک در رافع حجت می‌دانند ولی در شک در مقتضی حجت نمی‌دانند. در ادامه با مثال عرفی و مثالهای شرعی نظر شیخ بیشتر توضیح داده شده است. به عبارت دیگر هر چه قابل استمرار باشد استصحاب در او جاری است و هر چه قابلیت استمرار ندارد استصحاب در آن جاری نیست.

ادله شیخ: احادیث «لا تنقض الیقین بالشک» هم از جهت ماده (کلمات نقض، یقین، شک) و هم از جهت هیات که نهی است بر این تفصیل و نظر دلالت دارند.

نقد دلیل شیخ: دلیل شیخ هم از جهت ماده و هم از جهت هیات دارای اشکال است.