خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

حکم کسی که وسط رکوع رکعت اول نماز جمعه، به نماز پیوست

مباحث مطرح شده در این جلسه:
حکم کسی که وسط رکوع رکعت اول نماز جمعه، به نماز پیوست

❋ ❋ ❋

اگر کسی در وسط رکوع رکعت اول نماز جمعه اقتدا کرد بعد شک کرد که به رکوع امام رسیده یا نه، آیا نماز این شخص صحیح است یا نه؟ دو حالت دارد: یک مرتبه وقتی می‌خواست تکبیر بگوید توجه داشت که به رکوع امام می‌رسد و یک مرتبه هم غافل بوده که می‌رسد یا نمی‌رسد. در صورت اول قاعده تجاوز جاری می‌شود و نماز صحیح است. در صورت دوم اگر بخواهیم دقت عقلی کنیم باید بگوییم نماز این شخص باطل است و قاعده فراغ و تجاوز هم جاری نمی‌شود، ولی احادیثی داریم که می‌گویند هر وقت از یک عمل گذشتید دیگر اعتنا نکنید. پس با مسامحه عرفی جای قاعده فراغ است و نماز صحیح است.

محل برگزاری