خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

آیا می‌توان عمدا خطبه نمازجمعه را ترک کرد و فقط به دو رکعت نماز رسید

مباحث مطرح شده در این جلسه:
آیا فرد می‌تواند عمدا در رکعت اول نمازجمعه اقتدا نکند بلکه در رکعت دوم اقتدا کند؟!
آیا می‌توان عمدا خطبه نمازجمعه را ترک کرد و فقط به دو رکعت نماز رسید؟!

❋ ❋ ❋

خلاصه درس

آیا کسی می‌تواند عمدا صبر کند در رکعت اول نماز جمعه اقتدا نکند و در رکعت دوم اقتدا کند؟ همین بحث در خطبه نماز جمعه هم هست.
در بحث چند احتمال است:
۱- واجب است به خطبه برسیم و اگر نرسیدیم به هر کجای نماز رسیدیم باید سریع اقتدا کنیم.
۲- همان یک رکعت نماز جمعه را برسیم کفایت میکند. دلیل اینکه به یک رکعت برسیم کافی است این حدیث است که می‌فرماید: هرکس یک رکعت نماز جمعه را درک کند نماز جمعه را درک کرده است.

استاد: این حدیث چند اشکال دارد. یک اشکال این است که حدیث مجمل است.
اگر کسی بگوید حتما ضرورتی ندارد که ما به خطبه برسیم؛ دلیلش هم این است که کلمهٔ «فاسعوا الی ذکرﷲ» امر است. یعنی نماز جمعه واجب است و این وجوب بعد از خطبه است یعنی «قد قامت الصلوة» را میگوید.

استاد: ذکرﷲ یعنی خطبه نه نماز جمعه و همین آیه قرآن مذمت میکند کسانی را که خطبه پیامبر را بر هم زدند بلکه این احتمال قوی است که بگوییم واجب است به خطبه برسیم چون ادلهٔ فراوانی داریم که میگویند به نماز جمعه بروید، از طرفی هم نماز جمعه را خود روایات معنا کرده‌اند یعنی دو خطبه و دو رکعت نماز.

محل برگزاری