خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

اگر امام جمعه وسط خطبه یا نماز غش کند یا بمیرد

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اگر امام جمعه وسط خطبه یا نماز غش کند یا بمیرد

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
اگر امام جمعه در بین نمازجمعه یا خطبه بمیرد یا وضویش باطل شود، نماز چه حکمی دارد؟
اگر کسی بگوید نماز جمعه از منصب‌های خاص ائمه است یا برای نائب خاص است در اینصورت اگر امام جمعه بمیرد نماز جمعه باطل می‌شود. اما اگر کسی بگوید نماز جمعه مثل مابقی نمازهاست و نصب خاص نمی‌خواهد اینجا اگر امام جمعه بمیرد واجب است شخصی بیاید جلو و ادامه دهد.

اگر کسی نیامد جلو به جای امام جمعه، در اینصورت نماز مامومین می‌شود فرادا و باید بقیه نماز را به نیت ظهر بخوانند، حال سئوال اینجاست که آیا می‌شود نصف نماز، نماز جمعه باشد و نصف نماز، نماز ظهر؟ شیخ انصاری در رسائل فرموده این نمازها با هم متباین هستند در اینصورت این نماز باطل است، اما اگر گفتیم این نمازها متباین نیستند و یک نماز هستند در اینصورت نماز صحیح است.

محل برگزاری