خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

عدد معتبر در نماز جمعه و نقل روایات آن، اشکال در عنوان صاحب وسائل

مباحث مطرح شده در این جلسه:
عدد معتبر در نماز جمعه و نقل روایات آن، اشکال در عنوان صاحب وسائل

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
یکی دیگر از مسائل مربوط به نماز جمعه، بحث عدد نمازگزاران است که حداقل آن پنج یا هفت نفر است.
در مسأله سه قول وجود دارد: قول اول: حداقل نماز جمعه پنج نفر است. قول دوم: حداقل نماز جمعه هفت نفر است. قول سوم: فرق بگذاریم بین صحت و وجوب، یعنی اگر پنج نفر بودند، نماز جمعه صحیح است؛ اما اگر هفت نفر بودند، نماز جمعه واجب است.
دلیل این سه قول روایاتی است که در وسائل الشیعه جلد ۷ صفحه ۳۰۳ ابواب نماز جمعه باب دوم آمده است.
صاحب وسائل با عنوانی که برای بحث انتخاب کرده، فرق گذاشته بین وجوب و استحباب، چون فرموده است: اگر پنج نفر بودند مستحب است و اگر هفت نفر بودند نماز جمعه واجب است.

استاد: اولا این جمع، جمع تبرعی است، نه جمع عرفی و لذا فایده‌ای ندارد و ثانیا احدی از علما این فتوا را نداده است و در زمان غیبت نماز جمعه یا واجب است یا حرام.

محل برگزاری