خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

جمع بین روایات عدد معتبر در نماز جمعه؛ نقد نظر آیت الله بروجردی(ره)

مباحث مطرح شده در این جلسه:
جمع بین روایات عدد معتبر در نماز جمعه؛ نقد نظر آیت‌ﷲ بروجردی(ره)
نحوه جمع بین روایات

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
بحث در عدد مامومین در نماز جمعه بود که البته این مسائل در خطبه هم هست.
بعضی گفته اند: تعداد باید پنج نفر باشد. برخی دیگر گفته اند: باید هفت نفر باشد / برخی دیگر گفته اند: باید بین صحت و وجوب فرق بگذاریم، اگر پنج نفر بودند نماز جمعه صحیح است، اما اگر هفت نفر بودند نماز جمعه واجب است.
در وسائل الشیعه جلد ۷ صفحه ۳۰۳ باب دوم از ابواب صلاه الجمعه، یازده روایت آمده که دلیل هر سه قول است و این روایات موثق هستند و بحث سندی نداریم.
وجه جمع بین روایات: افرادی مثل آیت‌ﷲ بروجردی این روایات را اینطور بحث کرده‌اند و فرموده‌اند روایاتی که در آن هفت نفر و پنج نفر آمده تردید راوی است و برای ائمه نیست، فقط روایاتی که هفت نفر آمده درست است.

استاد: حرف آیت‌ﷲ بروجردی مورد قبول نیست به این دلیل که از کجا بگوییم تردید برای راوی است و باید قرینه داشته باشیم.
جمع بندی: همه این روایات صحیحه‌اند و برخی از روایات قابل ارجاع به یکدیگر هست و روایات پنج نفر را نمی‌پذیریم به خاطر اعراض مشهور. در نتیجه شرط صحت نماز جمعه و شرط وجوب هر دو یکی است؛ یعنی باید تعداد مامومین هفت نفر باشد و با کمتر از هفت نفر نماز جمعه صحیح نیست و منعقد هم نمی‌شود.

محل برگزاری