خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

اگر مأمومین وسط خطبه پراکنده شوند؛ صورت‌های مختلف مساله و حکم هر یک؛ بیان آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه و نقد آن

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اگر مأمومین وسط خطبه پراکنده شوند؛ صورت‌های مختلف مساله و حکم هر یک
بیان آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه و نقد آن

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
بحث در چند شرط نماز جمعه است یکی این است که مامومین در وسط خطبه یا نماز پراکنده نشوند.
حاج رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد ۱۴ صفحه ۹۴ می‌فرماید: اگر وسط خطبه چند نفر رفتند و جمعیت از نصاب افتاد یا اینکه قبل از شروع نماز رفتند، اینجا نماز جمعه واجب نیست چون شرط نماز جمعه از بین رفته.

استاد: اگر شرط نماز جمعه این است که باید ۵ نفر باشند و دو نفر رفتند باید بگوییم نماز جمعه جایز نیست نه اینکه بگوییم واجب نیست.
کسانی که نماز جمعه را می‌خوانند باید کسانی باشند که خطبه را شنیده‌اند.
کسانی که می‌آیند نماز جمعه، استماع یعنی گوش کردن بر آنها واجب است.
اگر یک نفر رفت و یک نفر آمد و بین رفتن و آمدن آنها فاصله‌ای نبوده، می‌گوییم موالات بهم نخورده و نماز جمعه صحیح است.

محل برگزاری