خارج فقه پردیسان

خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

آیا عدد معتبر در نماز جمعه فقط در ابتدائ لازم است یا در استدامه هم عدد لازم است؟

مباحث مطرح شده در این جلسه:
آیا عدد معتبر در نماز جمعه فقط در ابتدائ لازم است یا در استدامه هم عدد لازم است؟

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
بحث در شرط عدد نمازگزاران در نماز جمعه بود.
در کتاب شرایع و جواهر فرموده: این عدد یعنی حداقل پنج نفر بودن، ابتداء شرط است نه در استدامه.
شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده: اگر مامومین در خطبه یا نماز کم شدند کسی از علمای شیعه این بحث را مطرح نکرده و در روایات هم چیزی در این مورد نداریم لذا باید نماز را تمام کنند و دلیلش اجماع الفرقه است.

استاد: اینجا اگر اجماع هم داشته باشیم این اجماع کاشف از قول معصوم نیست چون شیخ در قرن پنجم است.

بحث ما در عدد است: یک وقت یک عبادتی چند شرط دارد، یک وقت هم یک عبادتی دو شرط دارد و یکی شرط عبادت است و دیگری شرط شرط است، در مانحن فیه اینطور است که نماز جمعه یک شرط دارد و آن جماعت است و این جماعت شرطی دارد که اقلش پنج نفر است و این شرط شرط است.

نماز جمعه باید من البدو الی الختم به جماعت باشد دلیلش روایات است و لذا اگر همه مأمومین رها کردند و رفتند این نماز جمعه خود به خود باطل می‌شود. اما اگر امام جمعه و یک مأموم ماندند و بقیه رفتند اینجا شرط جماعت هست و شرط شرط که عدد است منتفی شده است؛ اینجا می‌گوییم این نماز طبق روایات تبدیل به نماز ظهر می‌شود.