خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۰

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ ادامه بررسی مسائل تحریر الوسیله

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بررسی مسائل تحریر الوسیله
عدم وجوب فحص از عمل پدر و جد
استقلال پدر و جد
تقدم ولایت پدر بر ولایت جد
جواز بیع اموال صبی توسط پدر و جد و عدم اشتراط رعایت مصلحت
جواز بیع اموال صبی توسط غیر و اشتراط وثاقت
تقدم سند بر شهادت عدلین

❋ ❋ ❋