خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

اشکال به آیت الله خویی(ره) و دفاع از ایشان

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اشکال به آیت‌ﷲ خویی(ره) و دفاع از ایشان

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
گفته شد که آیت‌ﷲ خویی استصحاب را در احکام کلی الهی یعنی شبهه حکمیه حجت نمی‌داند و دلیل ایشان هم این است که همیشه استصحاب عدم جعل با استصحاب مجهول با هم تعارض می‌کنند.
اشکال به آیت‌ﷲ خویی: ما در اینجا سه استصحاب داریم نه دو استصحاب:
۱- استصحاب مجهول، ۲-استصحاب عدم جعل حرمت، ۳-استصحاب عدم جعل حلیت، و این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و استصحاب مجهول باقی می‌ماند.

استاد: این اشکال وارد نیست، اولین جواب این است که ما سه استصحاب نداریم، دو استصحاب داریم. یکی استصحاب مجهول، یکی هم استصحاب عدم جعل حرمت، و استصحاب عدم جعل حلیت غلط است. دومین جواب این است که تعارض اصول عملیه با تعارض امارات و روایات فرق می‌کند، وقتی دو روایت داریم که یقین داریم یکی از آنها دروغ است این می‌شود باب تعارض، اما در اصول عملیه اگر به هر دو اصل عمل شود و مخالفت قطعیه هم پیش نیاید، به آن باب تعارض گفته نمی‌شود.