خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بحث قبض؛ جمع بندی بحث جواز و عدم جواز معاملات معکوس در بورس

مباحث مطرح شده در این جلسه:
جمع بندی بحث جواز و عدم جواز معاملات معکوس در بورس

❋ ❋ ❋