خارج اصول (اجتماع امر و نهی) حرم‌مطهر ۱۴۰۰

درس خارج اصول استاد عابدی

اوامر؛ متعلق امر و نهی؛ نقد و بررسی مقدمه چهارم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی و اصالت ماهیت نزد بهمنیار

مباحث مطرح شده در این جلسه:

نقد و بررسی مقدمه چهارم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی و اصالت ماهیت نزد بهمنیار

❋ ❋ ❋