خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

توضیح مراد واقعی شیخ انصاری(ره) و جمع بندی کلمات ایشان؛ معنای نسخ، نقد نظر شیخ و بیان نظر صحیح

مباحث مطرح شده در این جلسه:
توضیح مراد واقعی شیخ انصاری(ره) و جمع بندی کلمات ایشان
معنای نسخ، نقد نظر شیخ و بیان نظر صحیح

❋ ❋ ❋

درباره مراد شیخ از کلمه «مقتضی» چند احتمال وجود دارد: اول: سبب و جزالعله. این مراد شیخ نیست چون همه احکام شرع مقتضی ندارند. دوم: مراد شیخ از مقتضی یعنی ملاکات مصالح و مفاسد. این هم مراد شیخ نیست چون همه احکام مصالح و مفاسد ندارند در حالی که شیخ استصحاب را در همه احکام جاری می‌داند. سوم: مراد شیخ از مقتضی یعنی موضوع.
این معنا هم مراد شیخ نیست چون شیخ شک در موضوع را مجرای استصحاب می‌داند.

نظر استاد: این که شیخ فرمود فرق بگذاریم بین رافع و مقتضی، صحیح نیست و ملاک در استصحاب این است که ما یک قضیه مشکوک و یک قضیه متیقنه داشته باشیم و هر دو هم در یک چیز باشند البته با مسامحه عرفی نه دقت عقلی.